Privacyreglement

 

Dienstverlener: Van Krimpen Consult B.V.

 

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zutphen onder nummer 06074250 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd.

 

Van Krimpen Consult BV is een werkmaatschappij van Van Krimpen Beheer BV, KvK 06074250. Directeur-grootaandeelhouder en aandeelhouder resp. tekenbevoegd is  C.S.J. van Krimpen.

 

Van Krimpen Consult BV behandelt alle informatie over kandidaten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.

 

Van Krimpen Consult BV draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar personeel en door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.

 

Alle informatie over kandidaten, is strikt te gebruiken voor het doel, waarvoor ze is overgedragen. De informatie is geheim en er wordt zorg gedragen dat de informatie niet aan derden, die geen direct verband hebben met de desbetreffende kandidaat, bekend wordt gemaakt.

 

Dat de door UWV of door derden verstrekte gegevens over kandidaten persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet en de SUWI-wet is bepaald. Dat de door UWV of door andere opdrachtgevers, verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor ze zijn overgedragen. Dat het bedrijf alle informatie over klanten die het UWV overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houdt en dat het zorg draagt dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Dat het verantwoordelijk is voor deze geheimhoudingsplicht voor het personeel en voor het bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en dat deze plicht wordt nageleefd. Dat het bedrijf bij beëindiging van de met UWV gesloten overeenkomst alle tot de persoon van de klanten te herleiden gegevens, data en/of resultaten bij beëindiging van de begeleiding van de klanten ter beschikking stelt van UWV. Dat het bedrijf zich houdt aan de bepalingen in zijn privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijft gelden.

 

Van Krimpen Consult BV is verantwoordelijk voor de geheimhoudingsplicht voor het eigen personeel en ingeschakelde partijen en zorgt voor naleving van deze plicht.

 

Alle relevante gegevens van een overeenkomst of te herleiden gegevens mbt. een kandidaat ter beschikking kunnen komen van een opdrachtgever na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst.

 

Van Krimpen Consult BV is er mee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de wet van de Wet persoonsregistraties (Wpr) en AVG en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze Wet en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (OSV´97) is bepaald. Van Krimpen Consult BV houdt zich aan de bepalingen van deze privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijft gelden. De WPR en de Osv´97 worden op afzienbare termijn door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) resp. de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) vervangen. Indien de Wbp en Wet SUWI in werking zijn getreden, dienen de bepalingen hieruit te worden nageleefd.

 

Tevens is een verdere actualisering i.h.k.v. de AVG te vinden onder A van algemene voorwaarden op deze site.

 

Dienstverlener verklaart dat hij de verklaring naar waarheid heeft ingevuld. d.d. 1 november 2004, wijzigingsdatum  22 december 2023

 

Van Krimpen Consult BV

C.S.J. van Krimpen
Algemeen directeur